Balmes II  

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

La Institució Balmes SCCL, té dos centres d?Educació Especial: Balmes 1, Balmes 2. Es tracta de centres concertats pel Departament d?Educació i amb contracte amb el Servei Català de la Salut, de la Generalitat de Catalunya, que ofereixen una resposta diversificada a la població infanto-juvenil que presenta problemàtiques de diversa naturalesa, per tal de dotar-la d?un màxim nivell de benestar físic, mental i social i, en conseqüència, d?incidir en la millora constant de la seva qualitat de vida.

En aquest sentit, la finalitat bàsica de la Institució és oferir un entorn i una atenció que facilitin el màxim creixement i desenvolupament personal, que proporcionin experiències de seguretat, estabilitat i oportunitats de progrés per a tots els alumnes.

Aquesta finalitat bàsica es desenvolupa dins dels principis de normalització, d?integració escolar i d?inclusió, per tant, la nostra oferta és una resposta educativa adreçada a assolir, dins del mateix sistema, els objectius establerts amb caràcter general per a tots els alumnes.

Els nostres Centres estan constituïts dins la xarxa educativa i sociosanitària de la zona.

- Sant Boi: com a escola d?Educació Especial del municipi
- I per al Servei Territorial Baix Llobregat- Anoia: com a centre referent   per a l?atenció a l?alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament , trastorns de  conducta i  altres trastorns mentals.

El nostre Projecte d?atenció als infants i joves matriculats als dos centres, parteix d?una concepció interdisciplinària, en el sentit que considerem els seus drets a l?educació i a la salut física i mental, quan així ho requereixen. El conjunt de professionals s?organitza segons els àmbits d?intervenció: psicoeducatiu i sociosanitari.

Aquesta concepció implica partir d?una valoració interdisciplinària de les necessitats / possibilitats de cada alumne/a, per tal de dissenyar una proposta curricular individualitzada que contempli els circuïts o itineraris més adequats als diferents moments personals dels infants o joves, així com els professionals que els han d?atendre.

Aquesta singularitat de l?atenció no suposa que excloguem l?obertura a altres contextos. Tot el contrari, considerem fonamental la integració dels nostres alumnes en els diferents entorns comunitaris . Per tant, els oferim experiències i propostes que els permetin conèixer i participar en aquests entorns (activitats culturals i festes populars en el municipi; activitats esportives; entorns naturals propers al centre; colònies).

En consonància amb la realitat sociocultural actual oferim un espai d?acollida i desenvolupament personal als alumnes de diverses cultures i a les seves famílies. Intentem ser respectuosos i aprendre també de la diferència.

La incorporació de les noves tecnologies es fa del tot imprescindible per a poder facilitar als alumnes l?accés als aprenentatges més significatius i també per a proporcionar-los recursos per a la comunicació,  així com per facilitar l?accés i el control de l?entorn.

Considerem  fonamental el procés constant de recerca, innovació i investigació, amb caràcter periòdic,  tant per a la millora de la dotació de materials i recursos específics com per a la investigació de noves metodologies . En el nostre propòsit de millora permanent , participem en Projectes Europeus ( Comenius, Euforpoly) i de formació constant .
Tant mateix , com a membres actius de la comunitat educativa municipal , estem compromesos i participem en els diferents espais creatius  ( P.E. de Ciutat)

L?especificitat de l?atenció comporta un repte molt important com és el treball de formació dels professionals que integren l?equip interdisciplinari. Aquest treball està acompanyat d?un esperit crític que comporta una revisió continuada del nostre model.

Un dels aspectes més importants, i que queda reflectit en el nostre ideari, fa referència al treball amb les famílies. En aquest sentit, entenem que la participació dels pares i les mares en el projecte educatiu és un aspecte del tot necessari. Per una altra part, l?atenció a l?alumnat del centre suposa una intervenció paral·lela en el context familiar, com a base per a poder desenvolupar un projecte de qualitat. En aquest sentit l?escola assessora , informa i acompanya a les famílies durant la vida escolar del seu fill/a i els fa partícips del seu Projecte Educatiu/Projecte de vida.

L?Estimulació Basal ens facilita concebre l?educació per a les persones greument afectades de forma oberta i creativa . La innovació , la recerca constant del fet educatiu , el respecte a les diferències individuals  , les noves estratègies , la convivència solidaria  en la vida escolar ...són els nostres trets d?identitat.