Balmes II  

CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIALITZADA BALMES II

Som un Centre d'Educació Especialitzada amb atenció sanitaria i en salut mental. Assisteixen a aquest Servei 44 infants i joves des dels 3 fins als 20 anys. La majoria d'ells presenten discapacitat motriu greu, amb retard mental greu i moderat i amb trastorns sensorials i de salut associats. Així mateix també assisteixen al Servei infants i joves  afectats de psicosi i autisme amb una base d'afectació neurològica.

Durant l'etapa escolar oferim als alumnes propostes d'atenció especialitzada que responguin a les necessitats individuals que presenten cadascun d'ells. Es tracta d'oferir als alumnes un entorn que faciliti el màxim creixement i desenvolupament personal: un entorn que proporcioni experiències de seguretat, estabilitat i oportunitats de progrés per a tots ells.

Els nostres projectes d'atenció als infants i joves parteixen d'una concepció interdisciplinària i interdependent, en tant que considerem els seus drets a l'educació i a la salut física i mental. Aquesta concepció implica partir d'una valoració global de les necessitats-possibilitats de cada alumne/a, per tal de dissenyar una proposta curricular individualitzada que contempli els circuits o itineraris més adequats als diferents moments personals dels infants o joves, així com els professionals que els han d'atendre.

A l'actualitat el conjunt de professionals estan organitzats en tres Àrees d'intervenció:
- Àrea de l'Educació: Tutors , educadors , logopeda , psicòleg escolar .
- Àrea de la Salut Mental: Psicòleg  Clínic, psicoterapeuta i Psiquiatra.
- Àrea Mèdic-Rehabilitadora: Fisioterapeutes , Terapeuta Ocupacional ,  Infermera i Neuropediatra.

Per tal d'adequar la resposta global d'atenció a les necessitats dels alumnes, partim d'un Currículum adaptat en el que són fonamentals les aportacions del concepte de l'Estimulació Basal desenvolupades per Andreas Frölich, les técniques Bobath, la comunicació augmentativa i alternativa , els criteris de funcionalitat de Brown, la integració sensorial segons jean Ayres , els conceptes d'infermeria de Virginia Henderson i les aportacions de la clínica psicoanalítica segons Jacques Lacan i Estevan Levin.

Alguns dels aspectes més rellevants de la nostra intervenció es refereixen a :
La comunicació, el control postural , el desplaçament autònom, l'habilitació de l'entorn ,les ofertes educatives , els tipus d'agrupament  i l'atenció sanitària .