Balmes I  

PRESENTACIÓ DEL SERVEI

Balmes 1 és un Centre d?Educació Especialitzada amb atenció sanitària i en Salut Mental. Assisteixen a aquests servei 74 infants i joves, des dels 3 fins els 20 anys. La majoria d?aquests infants presenten una amplia gama de trastorns que, ja sigui com a factor principal o associat, inclouen una simptomatologia psicòtica o autística. S?inclouen des de trastorns greus del desenvolupament, a diverses formes d?autisme i de psicosis infantils que debuten en diferents moments de la vida.  En alguns casos presenten factors orgànics de naturalesa diversa.

(foto façana. Pendent)

El conjunt dels alumnes presenten trastorns greus del llenguatge i/o la comunicació, de la relació amb els altres, de la conducta, i de la relació amb els objectes i l?entorn.

Com a centre que abasta les diferents etapes de l?educació obligatòria, i fins als vint anys, l?oferta que s?adreça a l?alumnat es concreta en propostes d?atenció especialitzada que responguin a les necessitats individuals que puguin presentar, en cada període. Es tracta d?oferir-los un entorn i un projecte global que faciliti el màxim creixement i desenvolupament personal, que proporcioni experiències de seguretat, estabilitat i oportunitats de progrés per a tots ells.

Els projectes d?atenció parteixen d?una concepció interdisciplinària i inteterdependent, en tant que considerem els drets a l?educació i a la salut física i mental per a cada alumne. Aquesta concepció implica partir d?una valoració global de les necessitats i les possibilitats de cada alumne/a, per tal de dissenyar una proposta curricular individualitzada que contempli els  itineraris més adequats als diferents moments personals, així com els professionals que l?han d?atendre.

A l?actualitat, el conjunt de professionals estan organitzats en tres Àrees d?intervenció:

  • Àrea de l?Educació: psicòleg escolar, logopeda, mestre d?educació física, tutors/es, educadors/es
  • Àrea de la Salut Mental:  psicòlegs clínics, psicoterapeutes, psiquiatre.
  • Àrea Mèdic-Rehabilitadora: neuropediatra, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta.